top of page

Stadgar - 2021


Ändring av stadgarna vid den extra föreningsstämman

2020-10-11

§ 1 Företagsnamn

Föreningens firma är Koloniföreningen Brytstugan u.p.a., inregistrerad som ekonomisk förening hos Bolagsverket.

§ 2 Verksamhet

Ändamålet med föreningen är att arrendera mark, för att till medlemmarnas nytta och trevnad anordna koloniträdgårdar, vilka enligt kontrakt upplåts mot det arrende och de villkor som föreningen är ålagd att följa efter gällande huvudkontrakt med jordägaren, Helsingborgs kommun, samt de villkor som bestäms av ordinarie föreningsstämman.


§ 3 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Helsingborg samt att styrelsen och medlemmarna skall vara mantalsskrivna i Helsingborgs kommun.


§ 4 Medlemskap

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Sökanden förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver. För att kunna ha en kolonistuga krävs ett godkänt medlemskap i föreningen. Ingen medlem får ha mer än en kolonilott.

Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap.


§ 5 Medlems skyldigheter

Varje ny medlem är skyldig att betala en medlemsavgift som föreningsstämman bestämt. Medlemsavgiften skall betalas kontant när styrelsen har beviljat medlemskap. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar samt föreningens ordningsregler. Medlemmarna är även skyldiga att följa de regler som finns i arrendeavtalet med kommunen.


§ 6 Arrendeavgift

Varje medlem ska årligen betala en arrendeavgift till föreningen. Styrelsen beslutar om den årliga arrendeavgiften. Arrendeavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 7 Uteslutning

En medlem får uteslutas om medlemmen

- grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen enligt ordningsregler och stadgar

- inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver - inte uppfyller de krav som är reglerat i föreningens arrendeavtal med kommunen Det är föreningsstämman som fattar beslut om att säga upp en medlem.


§ 8 Upphörande av medlemskap

Medlem, som ur föreningen uteslutits eller frivilligt lämnat, kan inte få tillbaka erlagd inträdesavgift. Nedlagda kostnader på jorden för plantering, stängsel eller byggnader ersätts inte av föreningen. Medlem kan till annan person, som efter egenhändig ansökan och godkännande av styrelsen, överlåta sin kolonilott.

2(3)

§ 9 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en på föreningsstämman vald styrelse bestående av 3 till 5 medlemmar samt högst 2 styrelsesuppleanter. Vid ordinarie föreningsstämma väljs styrelseledamöter för 1 respektive 2 år i sänder samt styrelsesuppleanter som väljs på 1 år.


Styrelsesuppleant ersätter vid förfall ordinarie ledamöter i den ordning de har blivit valda.

Föreningsstämman utser ordförande, kassör och sekreterare.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande och vice sekreterare. Styrelsen beslutar själv när den skall sammanträda. Sammanträden skall protokollföras.


Om ordinarie föreningsstämman inte kan välja en kunnig kassör har styrelsen rätt att köpa denna tjänst. Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig, eller sekreterare om kassör inte kan väljas.


§ 10 Revisorer

Föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning granskas av en utomstående revisor samt en intern revisor. Den interna revisorn väljs för ett år vid den ordinarie föreningsstämman.


§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.


§ 12 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisningen till den externa revisorn senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


§ 13 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom 6 månader, enl. kap. 6 § 9 i Lag om ekonomiska föreningar, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls så ofta styrelsen anser det nödvändigt. Extra föreningsstämma får bara gälla den fråga som varit orsak till mötet.


§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

På Ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.


1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman samt protokollförare.

3) Fastställande av röstlängd.

4) Frågan om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

5) Val av två protokollsjusterare. 6) Val av två rösträknare.

7) Godkännande av dagordning.

8) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

9) Föredragning av årsredovisningen.

10) Föredragning av revisionsberättelse.

11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

12) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

13) Förslag till budget.

14) Förslag till arvoden för nästkommande år.

15) Beslut om Inträdesavgift för nya medlemmar.

16) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

17) Val av styrelse och suppleanter.

18) Val av utomstående respektive intern revisor.

19) Val av valberedning

20) Förslag (motion) som väckts av styrelsen eller medlem.


Förslag (motion) som väcks av enskild medlem måste, för att den skall kunna behandlas på föreningsstämman, inkomma till styrelsen senast den 15 januari under räkenskapsåret. Förslaget skall vara skriftligt samt undertecknad med namn och koloninummer.


Förslaget behandlas av styrelsen som ska avge ett yttrande på föreningsstämman. Vid stämman har varje medlem en rösträtt. Innehar flera personer en kolonilott gemensamt har de tillsammans bara en rösträtt. Röstberättigad är endast den medlem som har gjort sina förpliktelser mot föreningen.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman genom personlig kallelse per post eller liknande. Kallelsen skickas till den adress som är känd av föreningen. Övriga meddelanden sätts upp på föreningens anslagstavlor eller hemsida om sådan finnes.


§ 16 Tvist

Uppstår tvist rörande ömsesidiga rättigheter, skyldigheter eller föreningens angelägenheter och tvisten inte kan lösas vid föreningens sammanträde, skall den lösas av jordägaren och om denne så beslutar lämna ärendet till arrendenämnden.


§ 17 Ändring av stadgar

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade på föreningsstämman är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämma och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman.


§ 18 Upplösning

I händelse av föreningens upplösande gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

Ovanstående stadgar antogs vid föreningsstämma Datum: 2020-10-11


286 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ORDNINGSREGLERNA // 2023 (AUGUSTI)

Fattas någon information var god kontakta styrelsen via email: brytstugan@outlook.com Ordförande: Monica Christiansen Kassör: Susanne Blomgren Sekreterare: Jaana Viippola Ledamot: Mickael Malm och Pat

Comments


bottom of page