BDT-anläggningar
Man får efter nyframtagna Avtalsvillkor 2015 numera inte låta BDT vattnet gå direkt ner i marken (stenkista) om det inte renas först.

Vem gäller då detta ??
Detta gäller alla stugor som har förutsättning att användas för fritidsvistelse eller boende med indraget vatten och har möjlighet att värma upp det på något vis.
Undantag är de stugor av enklare standard (ofta små stugor), dessa används vanligtvis för odling och inte för fritidsvistelse eller boende.

Görs bedömningen, att de stugor som valt att samla upp sitt vatten för bevattning alternativt transporteras till utslagsvask i servicebyggnad, inte är av enklare standard och att kolonin används till största delen som fritidsvistelse/boende, kan miljönämnden komma att förlägga om att åtgärder utförs och redovisas. I dessa fall debiteras koloniägaren för handläggningstid.

Gemensam ansökan
Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Helsingborg stad, krävs tillstånd av miljönämnden för inrättande av BDT-anläggning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Flera av stadens koloniområde finns inom område med detaljplan och för de andra har samtal förts om att införa områdesbestämmelser.
 
För att underlätta ansökningsförfarandet för koloniföreningarna och miljöförvaltningens handläggning föreslås att föreningen lämnar in en gemensam ansökan om tillstånd för inrättande av BDT-anläggningar inom sin förening. Detta istället för att varje enskild koloniägare lämnar in en separat ansökan. Förutom att handläggningen underlättas ger detta förfarande också en bättre helhetsbild vid bedömning av miljöpåverkan.

De olika lösningar med anläggningstyp och beskrivning (vid gemensam anläggning måste uppgifter om var anläggning placeras och vilka som ska ansluter till den framgå) ange i ansökan och miljöförvaltningen prövar om det är en lämplig avloppslösning. Om någon avloppslösning inte bedöms lämplig meddelas detta. Det är också viktigt att vi medlemmar är medvetna om att inlämnade ansökningar i efterhand hanteras som enskilda ärende. Prövningen av den ansökan kommer då att debiteras dem och inte föreningen.

De som inte är med i ansökan eller har angett att de avser samla upp vattnet, kontrolleras under handläggning av ansökan.

Börja inte bygg, köp eller installera någon avloppsanläggning förrän vi fått godkänt av miljönämnden.

Senast 30/4-2017 måste vi ha in din avloppslösning, för att sedan vi ska kunna sammanställa ansökan till kommunen.

Kontaktperson på miljöförvaltningen är Torsten Nilsson 042-10 50 95

Har ni frågor ni vill ställa till styrelsen om detta, kontakta Maria Karlsson på 0735-93 48 78 eller maria@speedpix.se

Informationen BDT-anläggningar i utskriftsvänligt format.

Alternativet från Mullfilterbolaget går tyvärr inte att använda för oss då företaget som tillhandahåller den lösningen finns i Mälardalen.