Vad gäller juridiskt avseende arrende?

Denna fråga är ställd till MEX - Mark och Exploateringsenheten i Helsingborgs stad av Berit och Olle Steen i koloni 177. En mycket bra fråga som många av oss säkerligen undrar.
Det följde även med en fråga hur Styrelsen säkerställer att vi har juridisk hjälp i kommande förhandlingar.

Svaret från MEX:
Arrendekontraktet mellan Staden och koloniföreningen Brytstugan löper ut den 31 december 2019. Om part vill att villkoren ska ändras eller om det ska upphöra helt eller delvis ska kontraktet sägas upp senast 12 månader före kontraktstidens utgång. Om kontraktet sägs upp för villkorsändring så är minsta förlängningstid 5 år. Parterna kan dock komma överens om en kortare avtalstid.
En sådan överenskommelse ska godkännas av arrendenämnden för att bli gällande. Har Staden sagt upp arrendekontraktet för upphörande eller för villkorsändring och kommer parterna inte överens så ska Staden hänskjuta tvisten till arrendenämnden.
Arrendenämnden kommer då att pröva om det föreligger sakliga skäl för upphörande eller om ändrade villkor ska gälla för arrendet.
Arrendatorn har rätt att kvarsitta på arrendet till dess frågan är slutligt avgjord.


På frågan om att säkerställa juridiskt stöd i kommande förhandlingar så har alla våra koloniföreningar SAMO att vända sig till som stöd och där finns även tillgång till juridisk stöttning. Tanken är att alla koloniföreningar ska stå enade under kommande förhandlingar och målet är att alla föreningar ska få lika arrendeavtal och villkor. Hur det blir i slutändan får tiden utvisa men vårt mål är satt.

Varma hälsningar
Styrelsen på Brytstugan
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter